• analiza dokumentów oraz  informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw;
  • konsultacje i negocjacje przedsądowe z dłużnikiem w tym motywowanie dłużnika do uregulowania długu lub podpisania ugody pozasądowej ew. złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
  • sporządzanie monitów / wezwań do zapłaty wierzytelności oraz monitoring postępów w sprawie odzyskania należności;
  • czynności identyfikacji składników majątkowych dłużnika w tym działania w celu zabezpieczenia roszczeń;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi;
  • sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania;
  • współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji;
  • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki / członkom zarządu Sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
  • reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela.