• sporządzanie i opiniowanie projektów dokumentacji pracowniczej i wewnętrznych aktów normatywnych takich, jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe;
  • pomoc w tworzeniu systemów wynagradzania pracowników;
  • doradztwo w zakresie optymalizacji czasu pracy i form zatrudniania;
  • sporządzanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, umów powierzenie mienia, umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia i po jego ustaniu;
  • doradztwo w zakresie procedur i stosowania kar porządkowych;
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • prowadzenie czynności dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce;
  • skuteczne i legalne rozwiązywanie stosunków pracy;
  • reprezentacja procesowa przed sądami pracy wszystkich instancji;
  • formułowanie procedur antymobbingowych;
  • szkolenie działów / komórek kadrowych przedsiębiorstw i stałe doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;