• zakładanie i rejestrowanie spółek lub oddziałów zagranicznych osób prawnych;
  • restrukturyzacja spółek, w tym ich przekształcanie łączenie i podział oraz doradztwo w transakcjach kapitałowych;
  • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek, zmiany w kapitale zakładowym spółek;
  • stałe doradztwo prawne dla spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego;
  • obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń;
  • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych spółki;
  • doradztwo prawne przy nabywaniu udziałów, podwyższeniu lub obniżaniu kapitału zakładowego;
  • audyty prawne podmiotów gospodarczych;